top of page

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

IMM INVEST PLUS

Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra UCRAINEI, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub formă de granturi.

În cazul în care finanțările acordate în cadrul programelor autorizate conform Cadrului temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichidităţi ale societăților, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în contextul pandemiei Covid 19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor, cu excepția cazului în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare.

Caracteristicile generale ale Schemei de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS

Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea împrumutului.

Valorile maxime ale creditelor:

- 5 milioane pentru capital de lucru;

- 10 milioane lei pentru proiectele de investiții;

- 5 milioane lei valoarea maximă a finanțării pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Pentru creditele de investiții, la solicitarea beneficiarilor se poate acorda o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului.

Valoarea granturilor se situează în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente acordate pe o perioadă de maximum 12 luni

Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de:

- 500.000 Euro/întreprindere/UAT;

- 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul producției primare de produse agricole;

- 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și investițiilor sunt subvenționate 100% pe o perioadă de 12 luni de către Ministerul Finanțelor, cu excepția celor acordate beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST.

Prin excepție, beneficiarii AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobânda finanțată de la bugetul de stat.

Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS: About
Business Plan

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA este destinată susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru cheltuieli de refinanțare a altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achizitiei de părți sociale și acțiuni, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

a. pentru creditele de investiții:achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;

b. pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.
Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;

c. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS: About

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Beneficiarii pot solicita instituțiilor finanțatoare credite/linii de credit garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, fie de FNGCIMM fie de FGCR.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat AGRO IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea 36/1991/Legea 566/2004).

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Pentru componenta AGRO IMM INVEST, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM INVEST ROMÂNIA, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, prin FNGCIMM, de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

- achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

- achiziția, amenajarea de terenuri;

- achiziția/construcția de hale destinate producției;

- achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

- achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

- finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare sau pentru reconversia de la intermediere la producție;

- refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, prin FNGCIMM și FRC, de până 90% din valoarea finanțărilor acordate pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură și unități administrativ teritoriale (municipii, orașe, comune).

CHELTUIELI ELIGIBILE:

- achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială;

- construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu;

- achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

- achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

- finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;

- plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții; achiziția de acțiuni și părți și sociale.

Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS: About
bottom of page